FPH1-7102NC

 

model number
Imax
(A)
Vmax
(V)
ΔTmax
( )
Qmax
(W)
ΔTmax
( )
Qmax
(W)
External
Dimensions
(mm)
Th = 27
Th = 50
Lc
Wc
Lh
Wh
H
 
FPH1-3102NC
2.0
3.8
70.0
4.4
77.0
5.0
15.0
15.0
4.70
FPH1-7102NC
8.8
10.2
11.2
20.0
20.0
FPH1-12702AC
15.7
18.2
19.5
30.0
30.0
4.75
 
FPH1-3103NC
3.0
3.8
70.0
7.3
77.0
8.0
15.0
15.0
3.80
FPH1-7103NC
8.8
16.6
18.0
20.0
20.0
FPH1-12703AC
15.7
29.8
32.5
30.0
30.0
3.85
 
FPH1-3104NC
3.9
3.8
70.0
8.6
77.0
9.5
15.0
15.0
3.60
FPH1-7104NC
8.8
18.7
20.9
20.0
20.0
FPH1-12704AC
15.7
35.2
39.0
30.0
30.0
3.65
 
FPH1-3106NC
6.0
3.8
70.0
13.0
77.0
14.3
15.0
15.0
3.10
FPH1-7106NC
8.8
29.7
32.7
20.0
20.0
FPH1-12706AC
15.7
53.1
59.1
30.0
30.0
3.15
 
FPH1-1707NC
6.0
2.1
70.0
7.4
77.0
8.2
15.0
15.0
3.90
FPH1-3107NC
3.8
13.6
14.9
20.0
20.0
FPH1-7107AC
8.8
31.1
34.2
30.0
30.0
3.95
FPH1-12707AC
15.7
55.6
61.0
40.0
40.0
 
FPH1-1708NC
8.5
2.1
70.0
10.3
77.0
11.3
15.0
15.0
3.40
FPH1-3108NC
3.8
18.8
20.8
20.0
20.0
FPH1-7108AC
8.8
43.1
48.0
30.0
30.0
3.45
FPH1-12708AC
15.7
77.1
85.0
40.0
40.0


 

 

Model number

Imax(A)

Vmax

(V)

Tmax

(℃)

Qmax(W)

Tmax(℃)

Qmax(W)

Dimensions(mm)

Th=27℃

Th=50℃

Lc

Wc

Lh

Wh

H

FPH1-3102NC

2.0 

3.8 

70.0 

4.4 

77.0 

5.0 

15.0 

15.0 

4.7 

FPH1-7102NC

8.8 

10.2 

11.2 

20.0 

20.0 

FPH1-12702AC

15.7 

18.2 

19.5 

30.0 

30.0 

4.75 

FPH1-3103NC

3.0 

3.8 

70.0 

7.3 

77.0 

8.0 

15.0 

15.0 

3.8 

FPH1-7103NC

8.8 

16.6 

18.0 

20.0 

20.0 

FPH1-12703AC

15.7 

29.8 

32.5 

30.0 

30.0 

3.85 

FPH1-3104NC

3.9 

3.8 

70.0 

8.6 

77.0 

9.5 

15.0 

15.0 

3.6 

FPH1-7104NC

3.9 

8.8 

18.7 

20.9 

20.0 

20.0 

FPH1-12704AC

3.9 

15.7 

35.2 

39.0 

30.0 

30.0 

3.65 

FPH1-3106NC

6.0 

3.8 

70.0 

13.0 

77.0 

14.3 

15.0 

15.0 

3.1 

FPH1-7106NC

8.8 

29.7 

32.7 

20.0 

20.0 

3.1 

FPH1-12706AC

15.7 

53.1 

59.1 

30.0 

30.0 

3.15 

FPH1-1707NC

6.0 

2.1 

70.0 

7.4 

77.0 

8.2 

15.0 

15.0 

3.9 

FPH1-3107NC

3.8 

13.6 

14.9 

20.0 

20.0 

FPH1-7107AC

8.8 

31.1 

34.2 

30.0 

30.0 

3.95 

FPH1-9707AC

11.8 

48.0 

52.8 

30.0 

30.0 

FPH1-12707AC

15.7 

55.6 

61.0 

40.0 

40.0 

FPH1-7102NC

8.5 

2.1 

70.0 

10.3 

77.0 

11.3 

15.0 

15.0 

3.4 

FPH1-3108NC

3.8 

18.8 

20.8 

20.0 

20.0 

FPH1-7108AC

8.8 

43.1 

48.0 

30.0 

30.0 

3.45 

FPH1-12708AC

15.7 

77.1 

85.0 

40.0 

40.0 

FPH1-4704NC

3.5 

5.6 

70.0 

12.8 

77.0 

14.1 

12.0 

30.0 

3.60 

FPH1-4706NC

6.0 

5.6 

70.0 

19.7 

77.0 

21.7 

12.0 

30.0 

3.30 

FPH1-9707AC

6.0 

11.8 

70.0 

48.0 

77.0 

52.8 

30.0 

30.0 

3.95 

FPH1-12710AC

10.5 

15.4 

68.0 

93.0 

75.0 

102.0 

40.0 

40.0 

3.30 

FPH1-6310

10.5 

7.6 

68.0 

46.3 

75.0 

51.0 

40.0 

20.0 

3.10 

FPH1-12712AC

12.5 

15.4 

68.0 

110.0 

75.0 

121.0 

40.0 

40.0 

3.70 

FPH1-12715AC

15.0 

15.4 

68.0 

130.0 

75.0 

145.0 

50.0 

50.0 

4.15 

FPH1-16104T1

4.0 

19.5 

68.0 

45.0 

75.0 

49.5 

40.0 

40.0 

3.90 

FPH1-16114T2

14.0 

19.5 

70.0 

157.0 

77.0 

172.0 

44.8 

H:47
C:44.8

3.25 

FPH1-129025S1

2.5 

15.6 

70.0 

22.5 

77.0 

24.8 

15.0 

38.0 

3.50 

FPH1-26304AC

3.9 

32.5 

70.0 

71.8 

77.0 

80.0 

40.5 

44.0 

3.65 

FPH1-26908S1

8.5 

36.6 

70.0 

180.0 

77.0 

198.0 

49.8 

60.8 

3.6 

FPH1-24107AC

6.0 

29.8 

70.0 

106.0 

77.0 

116.6 

55.0 

55.0 

4.2 

FPH1-24108AC

8.5 

29.8 

70.0 

 

77.0 

 

55.0 

55.0 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 11 Bình chọn)