5 x 5 cm; 6.2 x 6.2 cm, 8x12 cm

Testa Powerwall
badarubber
Bồn cốt sợi thủy tinh Nghi Sơn
Máy chưng cất Nhật
Tesla Mortor